Abhinav saini

Suraj hind vihar near shiv mandir Chhutmalpur Saharanpur (UP)